IT Partner opis sistema baner

Total ERP

TOTAL ERP je paket modula za kompletnu podršku u praćenju poslovanja bilo kog pravnog lica. Programski moduli omogućavaju celokupnu poslovnu evidenciju na jednom mestu, kao i brz i jednostavan uvid u svaki segment poslovanja.

Bez obzira na tip privrednog subjekta (malo, srednje ili veliko pivredno društvo tj. preduzeće, ili pak preduzetnička radnja, ortačko društvo), bez obzira na delatnost (trgovinsko preduzeće - veleprodaja, maloprodaja, proizvodno preduzeće, sektor usluga ...), TOTAL ERP paket nudi inovativna i modularna rešenja, jednostavna za upotrebu i nadogradnju prema svim zahtevima i potrebama korisnika.

TOTAL ERP paket obuhvata sve aspekte poslovanja, te u tom cilju omogućava praćenje artikala (robe, materijala, gotovih proizvoda, ...), praćenje magacina, kupaca i dobavljača, rokova, planiranje nabavki, itd. Moguća je štampa svih pratećih dokumenata (računa, otpremnica, predračuna, prijemnica, kalkulacija, međumagacinskih prenosnih dokumenata, vraćanja robe, ponuda, cenovnika, lager liste ...). Kroz program se prate i sve finansijske transakcije (uplate, isplate). Dakle, TOTAL ERP je jedan programski alat koji se koristi za vođenje svih potrebnih poslovnih knjiga i evidencija.

Mnoštvo izveštaja omogućava brz pristup obrađenim podacima koji su neophodni u cilju donošenja ispravnih poslovnih odluka. Izveštaji se formiraju po raznim kriterijumima i filterima (ključevima) na bazi zadatog vremenskog perioda. Oni mogu biti standardni, napredni, a na dodatni zahtev korisnika i specifični. Softver je tu da beleži ulazne podatke, da ih obradi i da ih pretvori u značajnu informaciju za rukovodstvo ili za službu finansija i računovodstva.

U svakom trenutku (pod uslovom da je dostignuta ažurnost u knjiženju) dostupna je informacija o ostvarenoj razlici u ceni, ko je najbolji kupac, ko je najveći dužnik, koji proizvod donosi najveći prihod, koji je artikal najprodavaniji, ko je najbolji menadžer prodaje ili komercijalista, ko koliko prosečno kasni sa plaćanjem ... ili na mnoštvo drugih pitanja koja korisnik definiše.

TOTAL ERP je programsko rešenje koje se može instalirati na jednom ili više računara, u lokalnoj mreži, a sve na osnovu poslovnih potreba korisnika. Naš stručni tim programera i projektanata otišao je i korak dalje, tako da je omogućeno povezivanje programa preko Interneta, tako da korisnici imaju centralizovane podatke čak i kada su filijale širom zemlje ili sveta.

Kao što je već pomenuto, TOTAL ERP je programski paket koji se sastoji iz više modula. U zavisnosti od obima poslovanja, kao i potreba klijenata, od velikog broja različitih modula koje imamo, može se napraviti paket (set) koji će biti dovoljan za zadovoljenje potreba svakog pojedinačnog korisnika.

Dakle, neko će se odlučiti da instalira samo Finansijsko knjigovodstvo i Finansijsku operativu, jer nema potrebu da uvodi i druge module zbog prirode posla koji obavlja, ali će mu svakako biti omogućena nadogradnja za npr. Evidenciju i obračun osnovnih sredstava, ili za Proizvodnju, kada mu se za to ukaže potreba.

TOTAL programski paket sadrži sledeće pojedinačne, a međusobno kompatibilne module:

  • Finansijsko knjigovodstvo
  • Poslovanje blagajne
  • Finansijska operativa
  • Fakturisanje
  • Robno knjigovodstvo
  • Materijalno knjigovodstvo
  • Maloprodaja
  • Proizvodnja
  • Osnovna sredstva
  • Obračun zarada