Total ERP - funkcionalne celine sistema
Finansijsko knjigovodstvo
Finans. operativa i pdv
Poslovanje blagajne
Robno knjigovodstvo
Fakturisanje
Total ERP
Materijalno knjigovodstvo
Maloprodaja
Kasa
Osnovna sredstva
Obračun zarada

Moduli

TOTAL ERP je paket modula za kompletnu podršku u praćenju poslovanja bilo kog pravnog lica. Programski moduli omogućavaju celokupnu poslovnu evidenciju na jednom mestu, kao i brz i jednostavan uvid u svaki segment poslovanja.

I. Finansijsko knjigovodstvo

Program Finansijsko knjigovodstvo je primarni modul koji centralizuje podatke iz svih ostalih modula. Program može raditi i kao samostalna celina, a sve u odnosu na potrebe korisnika.

U modulu Finansijsko knjigovodstvo moguće je uraditi automatsko kursiranje dvovalutnih konta, automatsko zaokruženje do željenog iznosa, automatsko zatvaranje stavki, automatsko zatvaranje konta prihoda i rashoda, kao i mnoštvo drugih neophodnih radnji koje olakšavaju put do periodičnih ili završnih finansijskih izveštaja, kao i do zatvaranja poslovnih knjiga i formiranja naloga početnog stanja.

Automatske procedure, po unapred definisanim pravilima, smanjuju mogućnost greške. Program omogućava i import izvoda iz e-banking programa (Halkom, Pexim, Raiffeisen on-line…), a preko utvrđenih pravila knjiženja, izvodi se automatski prenose i knjiže u Glavnu knjigu.

Osnovu modula čini korisnički definisan kontni plan, prema potrebama svakog pojedinačnog preduzeća. Omogućen je rad za više preduzeća u okviru jedne baze podataka, kao i rad sa više baza, što je posebno interesantno za knjigovodstvene agencije. Kontni plan definisan za jedno preduzeće može se koristiti i za sva ostala preduzeća. Ukoliko se ukaže potreba, postojeći kontni plan može se iskopirati u novi i vrlo lako prilagoditi potrebama drugog preduzeća. Kontni plan može biti definisan do željenog nivoa (sintetika 3, analitika 6).

Sva konta u programskom modulu Finansijsko knjigovodstvo mogu se knjižiti u domaćoj valuti kao i u bilo kojoj stranoj valuti. To se definiše preko karakteristika konta. Ažuriranje kursne liste radi se svaki dan automatski preko sajta NBS.

Subanalitike u programskom modulu Finansijsko knjigovodstvo mogu biti: po poslovnim partnerima, zaposlenima, osnovnim sredstvima, mestima troška, nosiocima troška, organizacionim jedinicama, korisnički definisane, a sve u odnosu na specifičnosti poslovanja svakog pojedinačnog korisnika.

Vrste naloga za knjiženje su korisnički definisane, kao i stavovi za knjiženje. Oni olakšavaju korisniku da brže obradi potrebnu dokumentaciju, a i mogućnost greške se svodi u najmanji mogući nivo.

Stavke subanalitičkih konta kao sto su kupci, dobavljači, potraživanja od zaposlenih i sl. moguće je preneti u početno stanje po otvorenim stavkama (dokumentima potraživanja i obaveza) ili zbirno u jednom iznosu. Obe opcije imaju prednosti, a sve u zavisnosti od same potrebe korisnika.

Mogućnost izbora zbirnog ili pojedinačnog automatskog knjiženja dokumenata, kao i štampa jednog ili više naloga za knjiženje na jednoj strani može u velikoj meri da uštedi vreme i potrošni material (papir, toner za štampač…).

Osnovne karakteristike modula Finansijsko knjigovodstvo:

 • Prilagođeno Međunarodnim računovodstvenim standardima
 • Kontni plan, sintetički nivo (3 cifre), analitički nivo (4. , 5. i 6. ciifra) i subanalitički nivo (sledećih 7 cifara).
 • Dvovalutno knjiženje na izabranim kontima
 • Automatsko zatvaranje stavki na izabranim kontima
 • Praćenje promena po organizacionim delovima preduzeća (npr. praćenje troškova po mestima troškova, nosiocima troškova, OJ, itd)
 • Usaglašenost glavne knjige sa analitičkim evidencijama.
 • Mogućnost knjiženja nove poslovne godine (period januar-feburar), bez obzira što prethodna još uvek nije gotova tj. nisu urađena završna knjiženja i zatvaranje poslovne godine.
 • Grupisanje poslovne dokumentacije i naloga za knjiženje prema potrebama i postojećoj praksi korisnika.
 • Povezanost sa ostalim modulima (na osnovu pripremljenih stavova – modela knjiženja).
 • Arhivski podaci dostupni na jednom mestu.
 • Veliki broj Zakonom propisanih i internih izveštaja u PDF formatu (Konto kartica, Otvorene stavke, Specifikacija SA konta, Povezane subanalitike, Bruto bilans, Zaključni list, IOS, Opomene, Mesečni prometi, Pregled konta po OJ…)

II. Finansijska operativa i PDV

Program TOTAL opremljen je posebnim modulom za vođenje evidencije ulaznih i izlaznih računa (i predračuna) kao i za kreiranje PDV obračuna.

Programski modul Finansijska operativa je alat finansijskog sektora i pored Finansijskog knjigovodstva, predstavlja osnovni deo informacionog sistema svakog preduzeća.

Ako je u Vašoj firmi implementiran i programski modul Robno knjigovodstvo ili Fakturisanje, izlazni računi (avansni i konačni) se automatski prenose u evidenciju.

Ulazni računi za nabavku robe ili materijala takođe mogu da se generišu unosom u odgovarajući modul. Dakle, jedan dokument je dovoljno uneti u jedan od modula, a on će se automatski biti vidljiv u modulima gde je to potrebno.

Tako npr. pri unosu prijemnice za robu, podatak o računu dobavljača će se generisati u Finansijskoj operativi, a u Finansijskom knjigovodstvu će se formirati automatski nalog za knjiženje (na osnovu definisanog stava za knjiženje) sa tim dokumentom. Dok kreirate svoje fakture, ulazne račune i prijemnice, program će automatski popunjavati Vašu PDV evidenciju. Na kraju perioda, sa lakoćom se može dobiti obračun PDV-a.

Postoji mogućnost kopiranja frekventnih dokumenata (po uzoru na prethodni), što ubrzava proces evidentiranja dokumentacije. Ovo je naročito zgodno za knjigovodstvene agencije.

Modul Finansijska operativa ima mogućnost automatskog zatvaranja avansnih računa (datih i primljenih), bez obzira da li se avans povezuje sa konačnim računom delimično ili u celokupnom iznosu. Sve ovo je moguće automatski proknjižiti, kao i generisati u knjige za obračun PDV-a. Pored ovoga može se voditi i evidencija primljenih i izdatih knjižnih odobrenja i zaduženja, što se automatski prenosi u knjige primljenih i izdatih računa.

Program daje automatski popunjene izveštaje: KIR (Knjiga izdatih računa) i KPR (Knjiga primljenih računa), sa svim podkategorijama tipa dobra i usluge, uvoz - izvoz i sl. Pored ovoga postoje i Specifikacije izlaznih i primljenih računa, Pregled potraživanja i dugovanja, Pregled izdatih i primljenih predračuna, a kao finalni produkt dobijamo i PPPDV (Poreska prijava PDV) spremnu za štampu. Program omogućava i XML izvoz PPPDV prijave direktno u aplikaciju Poreske uprave.

Ukoliko se na osnovu dnevnih izvoda iz banke vodi ažurna evidencija o naplati i plaćanju, moguće je kroz ovaj modul pratiti kartice kupaca i dobavljača, bez povezivanja sa Finansijskim knjigovodstvom. Izveštaji tog tipa koji mogu da se dobiju su: Neplaćeni primljeni računi, Nenaplaćeni izlazni računi, Kartica kupca, Kartica dobavljača, Pregled potraživanja od kupaca, Pregled dugovanja dobavljačima… Sve ovo su razni izveštaji koji koriste pri kvalitetnom donošenju odluka u finansijskoj službi, komercijali kao i u menadžmentu.

U modulu Finansijska operativa moguće je formirati naloge za prenos pri plaćanju obaveza dobavljačima, što znatno ubrzava ciklus kompletne obrade jednog ulaznog dokumenta.

Osnovne karakteristike modula Finansijska operativa:

 • Knjiga primljenih računa/predračuna (dobra i usluge, uvoz, avans, poljoprivrednik …)
 • Knjiga izdatih računa/predračuna (dobra i usluge, izvoz, avans, interno …)
 • Knjižna zaduženja i odobrenja
 • Veza sa Finansijskim knjigovodstvom – automatsko knjiženje
 • Veza sa Robnim knjigovodstvom, Fakturisanjem, Materijalnim i Proizvodnjom – automatsko generisanje i upis u knjige
 • Mogućnost kopiranja dokumenata
 • Automatsko knjiženje u Finansijskom knjigovodstvu, na osnovu definisanih stavova za knjiženje
 • Obračun PDV-a (obrazac PPPDV)
 • Veza sa Poreskom upravom i elektronska predaja PPPDV obrasca
 • Formiranje naloga za prenos (virmana) za plaćanje dobavljačima

III. Robno knjigovodstvo

Programski modul Robno knjigovodstvo jedan je od najčešćih modula informacionog sistema Total Erp.

Zajedno sa modulima Finansijsko knjigovodstvo i Finansijska operativa predstavlja osnovni deo informacionog sistema preduzeća trgovinske delatnosti.

Modul Robno knjigovodstvo prvenstveno omogućava korisniku kreiranje veleprodajne kalkulacije, koja se može automatski generisati u prijemnicu, zatim ulazni račun automatski u knjigu ulaznih računa, što se sve može, takođe automatski, proknjižiti i u modul Finansijsko knjigovodstvo preko unapred definisanih stavova za knjiženje. Automatsko generisanje izlaznih računa iz otpremnica je standardna opcija.

Svi magacini su korisnički definisani bez bilo kakvih ograničenja i mogu se voditi po različitim tipovima cena: nabavna, VP cena, prosečna i planska. Otprema i fakturisanje robe mogu se vršiti po korisnički definisanim cenovnicima. Cenovnici mogu biti u dinarima i u valuti.

Posebno naglašavamo evidenciju “Realizacija po komercijalistima”, iz koje se lako dolazi do podatka neophodnih za obračun bonusa ili provizija komercijalistima. Evidencija podrazumeva podatke o prodaji, ali i realizaciji (naplati) koja se automatski povlači iz modula Finansijsko knjigovodstvo.

Neki od najfrekventnijih dokumenata zaliha su: početno stanje, prijemnica, otpremnica, povratnica od kupca, povratnica dobavljaču, međuskladišni prenos, interna otpremnica, otpremnica u MP, Povratnica iz MP-a, višak, manjak, kalo, rastur, lom, reklama, reprezentacija, ulaz iz proizvodnje, povrat u proizvodnju…

Modul Robno knjigovodstvo usled svoje kompleksnosti podrazumeva mnoštvo izveštaja koji omogućavaju donošenje brzih i kvalitetnih odluka. Neki od izveštaja programa Robno knjigovodstvo su: kartica robe, stanja zaliha (količinsko, vrednosno, ukupno), lager lista, realizacija po komercijalistima, izveštaj o razlici u ceni, dnevnik knjiženja zaliha, prometi (po kupcima, magacinima, artiklima, ), Min i Max količine, popisna lista …

Osnovne karakteristike modula Robno knjigovodstvo:

 • Evidentiranje zaliha po sistemu planskih, nabavnih, prosečnih ili VP cena.
 • Neograničen broj skladišta (carinski, VP itd)
 • Evidentiranje svih transakcija robnog poslovanja (početnih stanja, prijema robe, izlaza iz proizvodnje, otpremnica, povraćaja od kupaca, povratnica dobavljaču, nivelacija cena itd)
 • Povezanost sa Finansijskim knjigovodstvom preko stavova za knjiženje
 • VP kalkulacija cene za trgovačku robu.
 • Nivelacije cena pojedinačne, grupne, po cenovniku
 • Uvid u stanje zaliha nekog artikla u svim skladištima
 • Evidentiranje minimalnih i maksimalnih zaliha
 • Inventarisanje
 • Evidentiranje artikala po šaržama (serijama)
 • Korisnički definisan šifarski sistem do 15 karaktera
 • Prihvatanje Vašeg šifarskog sistema
 • Veliki broj izveštaja
 • Automatska KEPU knjiga

IV. Materijalno knjigovodstvo

Modul Materijalno knjigovodstvo omogućava korisniku evidentiranje sirovina (repromaterijala) za proizvodnju.

Modul je usko vezan za modul Proizvodnja, a svakako postoji i veza sa modulima Finansijsko knjigovodstvo, Robno poslovanje, Finansijska operativa i obracun PDV-a.

Modul MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO omogućava korisniku kreiranje Kalkulacije nabavne cene, koja se može automatski generisati u Prijemnicu, zatim Ulazni račun automatski u Knjigu ulaznih računa, što se sve može, takođe automatski, proknjižiti i u modul Finansijsko knjigovodstvo preko unapred definisanih stavova za knjiženje.

Svi magacini su korisnički definisani bez bilo kakvih ograničenja i mogu se voditi po različitim tipovima cena: nabavna, VP cena, prosečna i planska.

Vrste dokumenata zaliha materijala su: početno stanje, kalkulacija nabavne cene, prijemnica, trebovanja, međuskladišni prenos, ulaz iz proizvodnje, povrat iz proizvodnje, izlazak na doradu, povrat dobavljaču, viškovi, manjkovi ...

Pored gore navedenih dokumenata i sva ostala dokumenta zaliha materijala imaju mogućnost automatskog knjiženja u modul Finansijsko knjigovodstvo preko unapred definisanih stavova za knjiženje.

Napominjemo da postoji mogućnost evidentiranja radnih naloga i praćenje utrošaka materijala po radnim nalozima (trebovanje materijala) za projekte koji nisu vezani za modul Proizvodnja, tj gde se ne zahteva korišćenje normativa (sastavnica ili rastavnica). To mogu biti poslovi gde gotov proizvod nije serijska proizvodnja (primena najčešće u građevinarstvu).

Neki od izveštaja modula MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO su: kartica robe, stanja zaliha (količinsko, vrednosno, ukupno), lager lista, dnevnik knjiženja zaliha, prometi (magacinima, artiklima ), popisna lista …

Osnovne karakteristike modula Materijalno knjigovodstvo:

 • Evidentiranje zaliha po prosečnoj, planskoj, nabavnoj ceni.
 • Neograničen broj skladišta
 • Evidentiranje svih transakcija materijalnog knjigovodstva (početnih stanja, prijema, trebovanja, povrata iz proizvodnje, povrata dobavljačima, međumagacinski transfer, manjkovi, viškovi itd.)
 • Provođenje inventura
 • Veza sa finansijskim knjigovodstvom
 • Evidentiranje minimalnih i maksimalnih zaliha
 • Mogućnost prihvatanja postojećeg šifarskog sistema (ako zadovoljava Vaše potrebe) Maksimalna dužina šifre artikla 15 znakova.
 • Praćenje nabavnih cena materijala
 • Evidentiranje dobavljača za pojedine materijale
 • Veliki broj izveštaja

V. Maloprodaja

Maloprodaja je jedan od modula programskog paketa TOTAL ERP. Predstavlja osnovni deo informacionog sistema za preduzeća koje imaju sopstvene maloprodajne objekte.

Svi takvi objekti tj. prodavnice, korisnički su definisani bez bilo kakvih ograničenja. Vode se po MP (maloprodajnim) cenama.

Ako je u Vašoj firmi implementiran i programski modul Robno knjigovodstvo, na osnovu dokumenta Otpremnica u MP, automatski je moguće uraditi MP kalkulaciju. Takođe, ako je instaliran i modul POS (fiskalna kasa), postoji funkcija automatskog ažuriranja zaliha iz magacina veleprodaje ili sa samih zaliha MP objekata.

Programski modul MALOPRODAJA omogućava kreiranje maloprodajne kalkulacije, uključujući i zavisne troškove nabavke. U modul MALOPRODAJA automatski se prave nivelacije zatečenih zaliha kada se u kalkulaciji evidentira različita cena od postojeće, tj ne postoji mogućnost da se u jednom objektu nađu dve ili više različitih cena za jedan artikal. Knjiženje nivelacije se obavlja automatski u modul Finansijsko knjigovodstvo preko unapred definisanih stavova za knjiženje. Dakle, omogućena je veza sa modulom Robno knjigovodstvo, Finansijsko, kao i Ulazni računi tj. Finansijska operativa.

Svi ulazni računi iz Maloprodajne kalkulacije mogu se automatski preneti u knjigu ulaznih računa. Na osnovu podataka evidentiranih u kalkulaciji, moguće je automatski napraviti prijemnicu u Prodavnicu i na taj način pratiti stanje i kretanje zaliha u prodavnici.

Neki od dokumenata zaliha su: početno stanje, prijemnica, otpremnica, povrat od kupca, povrat dobavljaču, povrat u VP, višak, manjak, kalo, rastur, lom, reklama, reprezentacija.

Takođe je omogućeno pojedinačno vođenje KEPU knjige za svaki MP objekat. Kalkulacije se automatski evidentiraju, a uplate pazara se razvrstavaju prema vrstama platnih kartica, gotovine kao i čekovima građana.

Za STR, TR, i preduzetnike koji vode knjige po sistemu prostog knjigovodstva modul Maloprodaja ima mogućnost vođenja knjige prihoda i rashoda (PK-1). Knjiženje MP kalkulacije u knjigu prihoda i rashoda se obavlja automatski.

Osnovne karakteristike modula Maloprodaja:

 • Izrada maloprodajnih račun prema zakonu o PDV
 • Veza sa Robnim poslovanjem
 • Veza sa Finansijskim knjigovodstvom
 • Veza sa Finansijskom operativom
 • Definisanje MP cenovnika
 • MP kalkulacija
 • Evidentiranje zaliha po sistemu MP cena
 • Neograničen broj prodavnica
 • Uvid u stanje zaliha nekog artikla u svim prodavnicama
 • Korisnički definisane stope PDV
 • Prihvatanje Vašeg šifarskog sistema, uska i široka šifra
 • Knjiga prihoda i rashoda (PK-1)

VI. Osnovna sredstva

Postupak evidentiranja osnovnih sredstava kao i postupak obračuna amortizacije (bilansne i poreske) u modulu Osnovna sredstva koncipiran je na vrlo jednostavan i sasvim logičan način.

Kompletan postupak, u najkraćim crtama, mogao bi se opisati na sledeći način: unos novog ili postojećeg osnovnog sredstva u knjige (bilansnu i poresku), stavljanje sredstva u upotrebu i izbor stope otpisa iz unapred formirane liste amortizacionih stopa za sve tipove osnovnih sredstava.

Nakon unosa podataka o datumu nabavke datumu aktiviranja, dobavljaču od kog je sredstvo kupljeno, mestu gde se sredstvo stavlja, ko je zadužio to sredstvo, koji je tip sredstva i na koji konto se knjiži, koji je konto ispravke vrednosti… dodeljuje se inventarski broj za to sredstvo. Tako uneti podaci dovoljni su za obračun amortizacije kao i automatsko knjiženje u modulu Finansijsko. Obračun amortizacije moguće je odraditi za sva aktivna osnovna sredstva. U zavisnosti od potreba posla, obračun može biti periodični (mesečni, kvartalni …) ili konačni.

Osnovne karakteristike modula Osnovna sredstva:

 • Evidentiranje velikog broja podataka za svako osnovno sredsvo
 • Obračun amortizacije u skladu sa zakonskim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS).
 • Obračuna amortizacije za potrebe bilansa i poreza
 • Periodični i konačni obračuni
 • Obračun amortizacije po proporcionalnoj, funkcionalnoj, degresivnoj (artitmetičkoj i geometriskoj) metodi
 • Podaci o promeni mesta za osnovna sredstava
 • Podaci o zaposlenima koji zadužuju određena osnovna sredstva
 • Grupisnje osnovnih sredstava po kontima i povezanost sa finansijskim knjigovodstvom
 • Povećanje i smanjenje vrednosti osnovnih sredstava
 • Evidentiranje viškova i manjkova utvrđenih popisom
 • Prodaja i rashod osnovnih sredstava
 • Brojni izveštaji o pojedinačnim sredstvima i svim promenama na nivou istog, na nivou grupe, konta, mesta, kao i po drugim kriterijumima koji mogu biti interesantni i potrebni, Popisne liste, Viškovi i Manjkovi, Periodični i konačni obračuni amortizacije …
 • Obrasci OA, OA-1

VII. Evidencija i obračun zarada

Modul Evidencija i obračun zarada (skraćeno EOZ) projektovan je za tzv. agencijski rad, tj. omogućava da se obračun zarada može raditi za više poslovnih subjekata (pravnih lica).

Modul nema ograničenja u pogledu broju zaposlenih, obustavama zaposlenih, kategorijama obračuna i broju zapisa bilo kojih drugih tabela. Korisnik ima mogućnost da u jednom obračunskom periodu ima više isplata (akontacija i konačni obračun).

Zarada zaposlenom se može isplatiti uplatom na tekući račun ili isplatom preko blagajne ili kombinovano. Program može prihvatiti podatke iz ranijih obračuna, koji su rađeni korišćenjem drugih programa, posredstvom EXCEL tabela, tekstualnih (ASCII) datoteka i sl. Takođe, ako za tim postoji potreba, program može eksportovati podatatke iz tabela TOTAL baze podataka u EXCEL tabele.

Korisnički interfejs i radni postupci modula EOZ su veoma jednostavni, pa korisnik koji poznaje posao evidencije i obračuna zarada može ovaladati korisćenjem programa za veoma kratko vreme (već nakon provog samostalnog obračuna). Postupak obračuna se može (iz bilo kog razloga) ponavljati više puta, sve dok korisnik ne pokrene postupak arhiviranja podataka (koji se, po pravilu vrši, kada je zarada isplaćena i kada je obračun prihvatula Poreska uprava.

Program je usklađen sa tekućim Zakonskim propisima, a zbog modularne strukture, veoma brzo se usklađuje sa budućim izmenama propisa. Nakon implementacije i urađenih obračuna za tri obračunska perioda, korisnik ima mogućnost da zaključi ugovor o paušalnom održavanju programa (usklađivanje sa zakonskim propisima, proširivanje programa novim funkcionalnostima i sl.) ili da pomoć ostvaruje kada se za to ukaže potreba. Naša preporuka je paušalno održavanje između ostalog i zbog toga što korisnici koji su u režimu paušalnog održavanja imaju prioritet u implementaciji programa nakon izmena propis i sl.

Program je otvoren za definisanje kategorija radnog vremena koje su osnova za obračun prilagođenih tekućoj praksi korisnika. Na primer, uvećanje zarade za noćni rad ili za rad na dane praznika, korisnik može, bez pomoći programera, sam prilagoditi svojim tekućim u budućim potrebama. Pored standardnih obustava (krediti, alimentacije, sudske zabrane, dobrovoljno penzijsko i zdravstveno osiguranje) program ima mogućnost izvršenja ad hoc obustava ili naknada.

Postupak preuzimanja podataka o načinu iskorišćenja radnog vremena zaposlenih (redovan rad, godisnji odmor, naknada za praznike, bolovanja itd), zavisno od uslova koji postoje kod korisnika, je delimično ili potpuno automatizovana, tako da je najkritičniji period od početka unosa obračunskih podataka do početka obračuna maksimalno smanjen.

Program ima e-Banking funcionalnost koja omogućava da se preko interneta pošalju podaci banci za plaćanje poreza i doprinosa, kredita zaposlenih i sl., bez odlaska u banku, kao i pripremu XML fajlova za Poresku upravu. Takođe, za klijente koji ne koriste naš softver za računovodstvo, prihvatamo izradu intrfejsa za automatsko knjiženje zarada.

Pored obračuna zarada iz radnog odnosa u program su uključeni brojni obračuni zarada van radnog odnosa (ugovori o delu, autorski ugovori, prihodi od pokretnosti i nepokretnosti, prohodi od kapitaka, prihodi članova upravnih ili nadzornih odbora, prihodi od dopunskog rada, privremeni i povremeni poslovi, prevoz sa posla i na posao itd.

U program je uključen veliki broj izveštaja. Pored standardnog seta izvštaja u program je uključen i generator izvestaja za generisanje izveštaja koji nisu deo standardnog seta. Zavisno od pripremljenosti korisnika, broja zaposlenih i slično, u najvećem broju slučajeva prvi obračun zarada možemo izvršiti za prvi obračunski period koji sledi nakon potpisivanja ugovora.