Obračun zarada

Modul Obračun zarada (skraćeno OZ) projektovan je za tzv. agencijski rad, tj. omogućava da se obračun zarada može raditi za više poslovnih subjekata (pravnih lica).

Modul nema ograničenja u pogledu broju zaposlenih, obustavama zaposlenih, kategorijama obračuna i broju zapisa bilo kojih drugih tabela. Korisnik ima mogućnost da u jednom obračunskom periodu ima više isplata (više akontacija i jedan konačni obračun). Korisnik može da se odluči da li želi bruto ili neto obračun.

Zarada zaposlenom se može isplatiti uplatom na više tekućih račun ili isplatom preko blagajne ili kombinovano. Program može prihvatiti podatke iz ranijih obračuna, koji su rađeni korišćenjem drugih programa, posredstvom EXCEL tabela, tekstualnih (ASCII) datoteka i sl. Takođe, ako za tim postoji potreba, program može eksportovati podatatke iz tabela TOTAL baze podataka u EXCEL tabele.

Korisnički interfejs i radni postupci modula OZ su veoma jednostavni, pa korisnik koji poznaje posao evidencije i obračuna zarada može ovladati korišćenjem programa za veoma kratko vreme (već nakon provog samostalnog obračuna). Postupak obračuna se može (iz bilo kog razloga) ponavljati više puta, sve dok korisnik ne pokrene postupak arhiviranja podataka (koji se, po pravilu vrši, kada je zarada isplaćena i kada je obračun prihvatula Poreska uprava.

         Program je usklađen sa tekućim Zakonskim propisima, a zbog modularne strukture, veoma brzo se usklađuje sa budućim izmenama propisa.

Program je otvoren za definisanje kategorija radnog vremena koje su osnova za obračun prilagođenih tekućoj praksi korisnika. Na primer, uvećanje zarade za noćni rad ili za rad na dane praznika, korisnik može, bez pomoći programera, sam prilagoditi svojim tekućim u budućim potrebama. Pored standardnih obustava (krediti, alimentacije, sudske zabrane, dobrovoljno penzijsko i zdravstveno osiguranje) program ima mogućnost izvršenja ad hoc obustava ili naknada.

         Postupak preuzimanja podataka o načinu iskorišćenja radnog vremena zaposlenih (redovan rad, godisnji odmor, naknada za praznike, bolovanja itd), zavisno od uslova koji postoje kod korisnika, je delimično ili potpuno automatizovana, tako da je najkritičniji period od početka unosa obračunskih podataka do početka obračuna maksimalno smanjen.

         Program ima e-Banking funcionalnost koja omogućava da se preko interneta pošalju podaci banci za plaćanje poreza i doprinosa, kredita zaposlenih i sl., bez odlaska u banku, kao i pripremu XML fajlova za Poresku upravu.

         Pored obračuna zarada iz radnog odnosa u program su uključeni brojni obračuni zarada van radnog odnosa

 • ugovori o delu,
 • autorski ugovori,
 • prihodi od pokretnosti i nepokretnosti,
 • prohodi od kapitaka,
 • prihodi članova upravnih ili nadzornih odbora,
 • prihodi od dopunskog rada,
 • privremeni i povremeni poslovi,
 • prevoz sa posla i na posao,
 • obracun dnevnica za službeni put itd.

         U program je uključen veliki broj izveštaja. Pored standardnog seta izvštaja u program je uključen i generator izvestaja za generisanje izveštaja koji nisu deo standardnog seta.

         Zavisno od pripremljenosti korisnika, broja zaposlenih i slično, u najvećem broju slučajeva prvi obračun zarada možemo izvršiti za prvi obračunski period koji sledi nakon potpisivanja ugovora.

Osnovne karakteristike Obračuna zarada

 • Modul nema ograničenja u pogledu broju zaposlenih, obustavama zaposlenih, kategorijama obračuna i broju zapisa bilo kojih drugih tabela

 • Više akontacija pre konačnog obračuna

 • Bruto ili neto obračun

 • Korisnički definisane kategorije radnog vremena

 • Obračun obustava (Krediti, sudske zabrane, alimentacije, DPZO)

 • e-Banking funcionalnost

 • Veza sa poreskom upravom

 • Veliki broj obracuna u i van radnog odnosa