Blog o modulu Finansijska operativ i obracun PDV-a

ITPartner - Logo(za belu pozadinu)

Program TOTAL opremljen je posebnim modulom za vođenje evidencije ulaznih i izlaznih računa (i predračuna) kao i za kreiranje PDV obračuna.

Programski modul Finansijska operativa je alat finansijskog sektora i pored Finansijskog knjigovodstva, predstavlja osnovni deo informacionog sistema svakog preduzeća.

Finansijska operativ ( obracun PDV-a )

Ako je u Vašoj firmi implementiran i programski modul Robno knjigovodstvo ili Fakturisanje, izlazni računi (avansni i konačni) se automatski prenose u evidenciju.

Ulazni računi za nabavku robe ili materijala takođe mogu da se generišu unosom u odgovarajući modul. Dakle, jedan dokument je dovoljno uneti u jedan od modula, a on će se automatski biti vidljiv u modulima gde je to potrebno.

Tako npr. pri unosu prijemnice za robu, podatak o računu dobavljača će se generisati u Finansijskoj operativi, a u Finansijskom knjigovodstvu će se formirati automatski nalog za knjiženje (na osnovu definisanog stava za knjiženje) sa tim dokumentom. Dok kreirate svoje fakture, ulazne račune i prijemnice, program će automatski popunjavati Vašu PDV evidenciju. Na kraju perioda, sa lakoćom se može dobiti obračun PDV-a.

Postoji mogućnost kopiranja frekventnih dokumenata (po uzoru na prethodni), što ubrzava proces evidentiranja dokumentacije. Ovo je naročito zgodno za knjigovodstvene agencije.

Modul Finansijska operativa ima mogućnost automatskog zatvaranja avansnih računa (datih i primljenih), bez obzira da li se avans povezuje sa konačnim računom delimično ili u celokupnom iznosu. Sve ovo je moguće automatski proknjižiti, kao i generisati u knjige za obračun PDV-a. Pored ovoga može se voditi i evidencija primljenih i izdatih knjižnih odobrenja i zaduženja, što se automatski prenosi u knjige primljenih i izdatih računa.

Izvestaji (FO)

Program daje automatski popunjene izveštaje: KIR (Knjiga izdatih računa) i KPR (Knjiga primljenih računa), sa svim podkategorijama tipa dobra i usluge, uvoz – izvoz i sl. Pored ovoga postoje i Specifikacije izlaznih i primljenih računa, Pregled potraživanja i dugovanja, Pregled izdatih i primljenih predračuna, a kao finalni produkt dobijamo i PPPDV (Poreska prijava PDV) spremnu za štampu. Program omogućava i XML izvoz PPPDV prijave direktno u aplikaciju Poreske uprave.

Ukoliko se na osnovu dnevnih izvoda iz banke vodi ažurna evidencija o naplati i plaćanju, moguće je kroz ovaj modul pratiti kartice kupaca i dobavljača, bez povezivanja sa Finansijskim knjigovodstvom. Izveštaji tog tipa koji mogu da se dobiju su: Neplaćeni primljeni računi, Nenaplaćeni izlazni računi, Kartica kupca, Kartica dobavljača, Pregled potraživanja od kupaca, Pregled dugovanja dobavljačima… Sve ovo su razni izveštaji koji koriste pri kvalitetnom donošenju odluka u finansijskoj službi, komercijali kao i u menadžmentu.

U modulu Finansijska operativa moguće je formirati naloge za prenos pri plaćanju obaveza dobavljačima, što znatno ubrzava ciklus kompletne obrade jednog ulaznog dokumenta.

 

Ukoliko imate nekih pitanja ili komentar, slobodno postavite komentar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *